Privacy statement

Stichting Kunstdagen Wittem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Kunstdagen Wittem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Kunstdagen Wittem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement – of in algemenere zin – vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Stichting Kunstdagen Wittem beheert de persoonsgegevens van:

 • Bestuursleden/vrijwilligers
 • Concertbezoekers/expositiebezoekers (belangstellenden)
 • Vrienden
 • Subsidiënten en (samenwerkings)partners
 • Musici/artiesten

De volgende persoonsgegevens worden door Stichting Kunstdagen Wittem opgeslagen en verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Waarom hebben wij bovenstaande persoonsgegevens nodig?
Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw bestelling betreffende de ticketverkoop

Om ervoor te zorgen dat u uw tickets ontvangt hebben wij uw e-mailadres nodig.

 • Een optimale uitvoering van onze dienstverlening
  Bij aankondigingen, wijzigingen en/of annuleringen van voorstellingen moeten wij in staat zijn om u hierover te kunnen inlichten (via e-mail en/ of telefonisch)
 • Het op de hoogte houden van alle activiteiten van Stichting Kunstdagen Wittem via verzending van nieuwsbrieven en direct mailings
  We houden u graag op de hoogte van onze activiteiten en de programmering van het festival. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor onze nieuwsbrieven en e-mails.

Cookies

Kunstdagen Wittem gebruikt alleen technische en functionele cookies. En Google Analytics-cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Uw IP-adres wordt niet volledig opgeslagen en ‘gegevens delen’ is uitgeschakeld. Daarnaast maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben opgeslagen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 Delen van gegevens met derden
Stichting Kunstdagen Wittem verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor een optimale uitvoering van onze dienstverlening aan u. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Kunstdagen Wittem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Stichting Kunstdagen Wittem vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Stichting Kunstdagen Wittem bewaart en verwerkt de persoonsgegevens op systemen die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Stichting Kunstdagen Wittem past fysieke, elektronische, organisatorische en procedurele beveiliging toe die erop gericht is om uw persoonsgegevens veilig te stellen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Stichting Kunstdagen Wittem | Postbus 84 | 6270 AB Gulpen-Wittem | info@kunstdagenwittem.nl